AAU logo

Medlemmernes forskningsinteresser

Medlemmer

Maria Appel Nissen (Forskningsgruppeleder), cand.mag. Kommunikation og Sociologisk samfundsanalyse, Ph.d. Sociologi, Lektor i teorier om forandringsprocesser i socialt arbejde. Teorier og empirisk forskning i socialt arbejde med fokus på udsatte familier, socialt arbejde som profession i samfundet, socialt arbejdes vidensgrundlag herunder forståelse af sociale problemer, forandringer i og udvikling af socialt arbejdes kernebegreber og praksisser i samspil med udviklingstendenser i samfund, politik, styring og organisering af socialt arbejde.

Andreas Møller Jørgensen, Cand.scient. Informationsteknologi, Ph.d. Arktiske studier – Kultur, Sprog og Samfundsforhold, Adjunkt Socialt arbejde. Magt, destabilisering og stabilisering af og i socialt arbejdes praksis. Politisk deltagelse, politisk mobilisering og demokrati som genstandsfelt for det sociale arbejde. Materialitet, teknologi, digitalisering og automatisering i det sociale arbejde. Teoretiske synteser og metodisk pragmatisme.

Christian Franklin Svensson, Cand.pæd. Pædagogisk antropologi, Ph.d. Antropologi, Adjunkt Socialt arbejde. Interesser inkluderer velfærdssamfund, civilsamfund, globalisering, kultur og social innovation herunder eks-og inklusion af udsatte borgere. Derudover uddannelse, etnicitet, nationalstat og sociale identiteter i Syd samt forbindelsen mellem civilsamfund og socialt arbejde.

Mia Arp Fallov, cand.scient.adm. Forvaltning, MA in Contemporary Sociology, Ph.d. Sociologi, Lektor Social integration og socialpolitiske strategier. Interesser inkluderer lokalsamfundsarbejde og boligsocialt arbejde, by-sociologiske perspektiver på socialt arbejde i tid og rum, social integration, social eksklusions processer og diskurser, socialpolitiske strategier og rationaler, velfærdssamfund og velfærdsstat, baseret på empirisk og tværdisciplinær forskning og teoriudvikling.

Pia Ringø, cand.scient.soc. Sociologi, Ph.d. Sociologi og Socialt arbejde, Lektor i vidensformer i socialt arbejde. Former for viden i socialt arbejde, udvikling af integrative og kreative modeller, metoder og begrebsdannelse i socialt arbejde. Fokus på kritisk refleksion og udvikling af modeller der integrerer forskellige former for viden og muliggør en refleksiv forbindelse mellem lokale eksempler og mikropraksisser i socialt arbejde, og bredere tendenser, diskurser, vidensformer, betingelser og menneskesyn nationalt og internationalt. At se det store i det små – eksemplarisk metode.

Vibeke Bak Nielsen, Socialrådgiver, Kandidat i socialt arbejde, Ph.d. i socialt arbejde, Adjunkt i socialt arbejde.  Socialt arbejde blandt udsatte unge og voksne forankret i globale politiske, økonomiske og kulturelle forandringer, som bl.a. viser sig i forandrede nationale og lokale udfordringer og et behov for nye horisonter i socialt arbejdes praksis. Interesse for socialt arbejde som fænomen og socialt projekt omkring spørgsmål som, hvad kan socialt arbejde, og hvordan formår socialt arbejde at forny sig på tværs af sektorer, organisationer og kategorier?

 

Associerede medlemmer

Line Søberg Bjerre Cand.psych. og socialrådgiver. Ph.d. Adjunkt på Institut for Sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet. Har forsket i socialt arbejde på myndighedsområdet, socialrådgiveres fagkultur og deres forståelser af børn og unge. Forskningsinteresser inkluderer børn og unges livsbetingelser i Danmark, praksis i det sociale arbejde, kulturpsykologi og udviklingspsykologi.

Merete Monrad, Cand.scient.soc., Ph.d. Socialt arbejde, Lektor i socialt arbejde. Har bl.a. forsket i omsorgsarbejde i daginstitutioner og på plejehjem, faglige holdninger i pædagogisk, sundhedsmæssigt og socialt arbejde og er pt del af et større forskningsprojekt om beskæftigelsesindsatsen for udsatte ledige (LISES). Arbejder med en kombination af kvalitative og kvantitative metoder og har særligt fokus på følelsessociologiske spørgsmål i relation til socialt arbejde, identitetsprocesser, faglige holdninger og vurderinger samt forskellige tilgange til borgerinddragelse.

Mie Engen, Cand.scient.soc., Sociologi, Ph.d. i socialt arbejde, Adjunkt i socialt arbejde. Forsker i socialt arbejde i relation til udsatte familier, børn og unge og mennesker med handicaps, hvor fokus er på kvaliteter, dynamikker og mikroprocesser i sociale relationer, de professionelles problemforståelser samt institutionelle vilkår og betingelser for professionelt arbejde med omsorg og relationer. Interesse for etnografiske og kreative metoder, der kan belyse og bidrage til at udvikle nye forståelser af upåagtede aspekter af det sociale arbejdes praksis.

Rasmus Hoffmann Birk (ekstern), Cand.psych. Psykologi, Ph.d. i Sociologi. Adjunkt i almenpsykologi på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Har blandt andet forsket i boligsocialt arbejde i udsatte områder i Danmark. Fra 2018-2020 Postdoctoral Fellow på Kings College, London, med forskning i bylivets indvirkning på udviklingen af psykiske lidelser. Forskningsinteresser inkluderer interdisciplinære samarbejder, subjektivitet, urbanitet, marginalisering og filosofi.

Jens Kjærulff (ekstern), Cand.mag. i antropologi og japansk, Ph.d. i antropologi, Post.doc. i socialt arbejde. Specialiseret emnemæssigt inden for økonomisk antropologi. Empirisk forskning i socialt arbejde med ledighed og aktivering, såvel som såkaldt fleksibelt arbejde. Har også arbejdet med østasiatiske forhold, og har interesse i arktiske og subarktiske områder, omkring overlap mellem økonomiske (arbejds-relaterede) og miljømæssige forhold og forandrings-processer. Blandt udgivelser er monografien "Internet and Change" (Intervention Press 2010), og antologien "Flexible Capitalism" (Berghahn Books 2015). Har tidligere haft ansættelse ved University of Victoria og Simon Fraser University (Canada), samt ved The University of Manchester (England).