AAU logo

FORMÅL OG FOKUS

Forskningsgruppens formål er at udvikle teoretiske perspektiver, begreber, modeller og praksisser, der styrker viden om, refleksion over og udvikling af socialt arbejde.

Socialt arbejde er udtryk for et betydningsfuldt men også dilemmafyldt samfundsprojekt, hvor ideer som f.eks. demokrati, solidaritet, fællesskab, social retfærdighed og medmenneskelighed sættes på spil. Mere konkret, kan socialt arbejde opfattes som komplekse former for organiseringer og praksisser, der søger at fremme social forandring og velfærd i spændingsfeltet mellem fremherskende samfundsbekymringer, politiske, økonomiske, og styringsmæssige rationaler, opfattelser af sociale problemer og menneskers livsbetingelser. Her optræder grundlæggende dilemmaer som f.eks. kommer til udtryk i viden, magt og mellemmenneskelige relationer.

I en dansk og nordisk kontekst forbindes socialt arbejde ofte med professionaliserede og institutionaliserede indsatser inden for rammerne af velfærdsstatens sociale, politisk og retligt regulerede sektorer, områder, målgrupper, organisationer og indsatser. Socialt arbejde som forskningsmæssigt genstandsfelt kan imidlertid også udforskes og begrebsliggøres som sociale organiseringer og/eller praksisser i samfundet, som går på tværs af, overskrider og dermed også udfordrer professionaliserede og institutionaliserede opdelinger. I udforskningen af spændingsfeltet og samspillet mellem disse former for socialt arbejde ligger muligheden for at udfordre og udvikle socialt arbejdes varierende former, praksisser og formål.

Forskningsgruppen udfordrer, eksperimenterer med og kombinerer teorier fra forskellige videnskabelige traditioner og discipliner. Fordi socialt arbejde er rettet mod og indgår i komplekse menneskelige, samfundsmæssige og sociale forhold og processer, der også involverer psykologiske, biologiske, materielle og fysiske forhold, arbejder gruppen aktivt på at fremme tværvidenskabelig forskning og begrebsudvikling. Ambitionen er at bidrage til international samfundsvidenskabelig teori- og begrebsudvikling med fokus på socialt arbejde. Ambitionen er derved også at bidrage til udviklingen af socialt arbejdes vidensgrundlag og evne til at forholde sig kritisk reflekteret, nytænkende og nyskabende til samfundsmæssige forandringer og udfordringer.

Forskningsgruppen bedriver empiriske undersøgelser, der udforsker og udfordrer eksisterende systemer, diskurser, felter, institutioner, organisationer, kategorier og praksisser, der definerer sociale problemer og socialt arbejde. Der forskes på tværs af det, der i dag defineres som områder, sektorer, organiseringer, specialiseringer, professioner og målgrupper i socialt arbejde. Begreber og forståelser i praksis udforskes. Upåagtede aspekter af, forandringer i og nye former for udviklinger i og omkring socialt arbejde belyses. Dette gælder også fænomener, som ikke i almindelighed opfattes som socialt arbejde, men hvor viden om disse kan bidrage til kritisk refleksion og udvikling af nye forståelser i og af socialt arbejde. For at kunne udforske og udfordre eksisterende forståelser af socialt arbejde og sociale problemer inddrager gruppen historiske, samtidige/nutidige, lokale og globale dimensioner.

Forskningsgruppen arbejder metodisk eksperimenterende med det formål at indfange grundlæggende aspekter af socialt arbejde i samfundet. Der anvendes og kombineres forskellige kvalitative og kvantitative metoder, der muliggør tværvidenskabelig og tværgående empirisk viden om socialt arbejdes praktiske kompleksitet såvel som viden om forhold, mekanismer og processer, der indvirker på socialt arbejdes praksis.

Forskningsgruppen etablerer aktivt samarbejde med nationale og internationale forskere, forskningsgrupper og -netværk, der kan bidrage til udvikling af forskning, herunder udvikling af komparative empiriske og teoretiske studier på tværs af forskellige former for socialt arbejde og samfund.

Forskningsgruppen bidrager til langsigtet ’social impact’, hvor viden bidrager til kritisk refleksion og nytænkning med det formål at fremme udvikling af socialt arbejde. Det sker gennem dialog, samarbejde med og formidling af viden til aktører i socialt arbejde som en integreret del af forskningen. Det sker også ved at engagere sig i forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med praksis, hvor der er potentiale for meningsfuld udvikling af socialt arbejdes vidensgrundlag, velfærd og social forandring. Endelig sker det gennem uddannelse af professionelle og beslutningstagere i socialt arbejde. Forskningsgruppen bidrager blandt andet til forskningsbaseret undervisning på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Erasmus Advanced Development of Social Work, Nordic master in Social Work and Welfare og Socialrådgiveruddannelse.